Revize a tlakové zkoušky těsnosti chladících okruhů

S ohledem na tuto citaci, Nařízení Evropského parlamentu a rady 2037/2000 a č. 517/2014 provádíme revize těsnosti chladících zařízení certifikovanou osobou.

Nabízíme též zavedení Evidenční knihy zařízení, kde je nutné zapsat všechny poznatky z revize.

Odpovědnost za založení evidenční knihy předpisů a provádění pravidelných revizí nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů.

Stručný výňatek z nařízení EU č. 517/2014:

Toto nařízení Evropského parlamentu a rady zrušuje nařízení ES 842/2006.

Na této adrese najdete celé znění nařízení č. 517/2014.

 

Omezování úniků

Článek 3 – Prevence vzniku emisí fluorovaných skleníkových plynů

  1. Úmyslné vypouštění fluorovaných skleníkových plynů do atmosféry je zakázáno, pokud toto vypouštění není technicky nezbytné pro určené použití.
  2. Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny, přijmou preventivní opatření, aby zabránili jejich neúmyslnému vypouštění (dále jen „únik“). Přijmou veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření za účelem minimalizace úniků fluorovaných skleníkových plynů.
  3. Je-li zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů, provozovatelé zajistí, aby bylo zařízení bez zbytečného prodlení opraveno.
    Pokud je zařízení předmětem kontroly těsnosti podle čl. 4 odst. 1 a netěsnost byla u tohoto zařízení opravena, provozovatelé zajistí, aby toto zařízení do jednoho měsíce po jeho opravě zkontrolovaly certifikované fyzické osoby, které ověří, zda byla oprava účinná.

 

Článek 4 – Kontrola těsnosti

  1. Provozovatelé zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO 2 nebo větším v jiné než pěnové formě, zajistí u tohoto zařízení kontroly těsnosti.
  2. Kontroly těsnosti podle odstavce 1 se provádějí v následujících intervalech:

a) u zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 50 tun ekvivalentu CO2: nejméně jednou za 12 měsíců, nebo nejméně jednou za 24 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;
b) u zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny v množství 50 tun ekvivalentu CO2 nebo větším, ale menším než 500 tun ekvivalentu CO2 : nejméně jednou za šest měsíců, nebo nejméně jednou za 12 měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků;
c) u zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 nebo větším: nejméně jednou za tři měsíce, nebo nejméně jednou za šest měsíců, pokud je na zařízení instalován systém detekce úniků.

 

Článek 5 – Systémy detekce úniků

  1. Provozovatelé zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny v množství 500 tun ekvivalentu CO2 nebo větším zajistí, aby toto zařízení bylo vybaveno systémem detekce úniků, které na jakýkoli únik upozorní provozovatele nebo společnost zajišťující servis.

 

Článek 6 – Vedení záznamů

  1. Provozovatelé zařízení, u něhož je třeba provádět kontrolu těsnosti, zřídí a vedou o každém z těchto zařízení záznamy

 

Shrnutí:

Tabulka přepočtu ekvivalentu CO2 pro nejpoužívanější chladiva

CO2

5 t

50 t

500 t

R134a

3,5 kg

34,96 kg

349,65 kg

R404A

1,27 kg

12,75 kg

127,49 kg

R407A

2,37 kg

23,73 kg

237,30 kg

R407C

2,82 kg

28,18 kg

281,85 kg

R407F

2,74 kg

24,70 kg

273,97 kg

R410A

2,39 kg

23,95 kg

239,46 kg

Pro další informace nás kontaktujte.